En fråga som stått på dagordningen under senare tid, är frågan om länets framtida elförsörjning. Den kom att aktualiseras i samband med att Svenska Kraftnät under hösten genomförde ett analysarbete om ”Framtidens kraftsystem för elförsörjning”. Till saken hör att signaler samtidigt framfördes om att länet troligtvis kommer att ”slå i taket” vad gäller elförsörjning, i och med dataföretaget Amazons etablering på två platser i länet. Med vetskap om detta och SSAB:s planer på omställning till fossilfri stålproduktion, beslutade vi, det vill säga länsledningen och Regionförbundet, att kontakta länets riksdagsledamöter.

Intresset för frågan visade sig vara stort bland ledamöterna, likaså viljan att bidra till en positiv lösning. Frågan var bara hur lösningen såg ut? Precis som i de flesta sammanhang finns inga några enkla svar på komplexa frågeställningar. Vad som blev tydligt under vår diskussion var, att frågan behövde belysas ytterligare. ­Regionförbundet tog på sig ansvaret för detta.

I början av det här året bokades så ett nytt möte i Riksdagen. Den här gången med ett gediget utredningsmaterial i portföljen. Med vid besöket fanns även SSAB samt några av länets kommuner. Vad Regionförbundets utredning visade var bland annat att risken är stor, att företagsetableringar missas, på grund av begränsningar i befintligt energisystem. Något som de medverkande kommunerna bekräftade.

I vårt land finns idag en överproduktion av el. Sverige är dock indelat i fyra el-områden. Vårt län hör till område tre, i detta område råder el-underskott. Samtidigt vet vi at elbehovet kommer att öka här framöver. Vi kommer att få se, fler elbilar på våra vägar och fler industrier som ställer om. Med vetskap om att trygg, säker och billig el varit och är en viktig konkurrensfaktor, var det därför självklart för oss att fortsätta vårt arbete. Brist på el får nämligen inte vara ett hinder, för vare sig befintliga eller nya företag och verksamheter i vårt län!

Den senaste aktiviteten i raden, var ett välbesökt halvdagsseminarium i början av den här månaden. Medverkade gjorde Svenska Kraftnät, Vattenfall, Energimyndigheten med flera. De slutsatser som drogs då var dels, att det saknas en övergripande ansvarig på central nivå för energiförsörjning, dels att lösningarna finns på flera nivåer, det vill säga på nationell, regional och lokal nivå. Främst är de av organisatorisk karaktär. Vad som kommer att krävas är olika typer åtgärder, både kort- och långsiktiga.

Nästa steg nu blir att samla en mindre grupp för ytterligare konkretiseringar. En uppvakning av ansvariga ministrar finns också med i planeringen. Begränsningar i energi­systemet får inte innebära ett tillväxthinder i vårt län, om detta är vi många som är överens!