Tidigare har jag skrivit om vårt läns behov av elkraft. Under senare år har dataföretaget Amazon etablerat sig i Eskilstuna och Katrineholm. I Oxelösund planerar SSAB för en omställning, från fossilberoende till el-baserad stålproduktion. För att länet fortsatt ska kunna utvecklas och växa, behöver tillgången till elkraft öka.

I vårt län är vi många som är överens om att elbrist inte får vara ett utvecklingshinder. För egen del har jag fört samtal med representanter för Vattenfall och Svenska kraftnät om detta. Frågan har även diskuterats med länets riksdagsledamöter och den finns med, som en stående punkt, när vi i länsledningen möter Region Sörmland. Till detta skall höga politiska ambitioner adderas. Digitaliseringstakten ska öka, laddstolpar till elfordon ska bli fler och företagens behov av el, vid expansion och omställning ska bejakas.

Länsstyrelsen styrs genom årliga regleringsbrev och genom Länsstyrelseinstruktionen. Den senare uttrycker bland annat att vi ska verka för att olika nationella mål får genomslag i länet. Samtidigt ska vi ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi ska stödja och främja utvecklingen i länet, samt verka för samverkan mellan olika aktörer. I Instruktionen uttrycks även att vi ska bedriva tillsyn. Allt beslutsfattande sker förstås med gällande lagstiftning som grund.

För att omställningen inom SSAB ska kunna genomföras krävs nya elledningar. Ansvaret för detta vilar på Vattenfall Eldistribution AB. Strax före midsommar presenterade bolaget sitt förslag till dragning av ny ledning ¬- från Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund. Länsstyrelsens roll då var att yttra sig över förslaget, inom ramen för ett så kallat undersökningssamråd.

I nästa steg, om den vanliga processen följs, ska den sökande lämna en samrådsredogörelse till oss på länsstyrelsen. I nämnda redogörelse begär Vattenfall Eldistribution AB, i det här fallet, vårt beslut vad gäller projektets miljöpåverkan. Det beslut vi på länsstyrelsen fattar då reglerar i sin tur om den sökande ska upprätta en specifik miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller enbart en liten miljökonsekvensbeskrivning. Det som tillämpas vid den bedömningen är bestämmelser i Miljöbalken. Därefter ska Vattenfall ansöka om ledningskoncession hos prövningsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, där denna MKB bifogas ansökan.

Många är involverade och olika typer av hänsyn ska tas, en process som denna är komplicerad. Det är mer än 20 år sedan en ledning av liknande slag drogs i länet.

Fotnot: Liselott Hagberg är landshövding i Södermanland. Hon medverkar som fristående krönikör i SN.