Den planerade dragningen av två nya kraftledningar från Hedenlunda i Flens kommun till SSAB i Oxelösund väcker många reaktioner (SN 5/8). I första hand handlar det om att SSAB:s behov av elkraft ökar kraftigt när produktionen ställs om. Nya kraftledningsgator betyder stora förändringar också i de områden som berörs.

Krocken mellan kraftöverföringens behov och de miljöer, verksamheter och människor som påverkas längs vägen, är något återkommande. Mycket handlar om hur markägarna påverkas. Intrångsersättningen behöver förstärkas. Ingreppen i skogsbruket handlar inte bara om de arealer som måste avverkas i förtid, utan även om att en ledningsgata direkt begränsar markägarens möjligheter att nyttja sin egendom, marken i och nära ledningsgatan, för en lång tid framöver.

Behovet av el och överföring av el lär öka sett till den breda samhällsutvecklingen. Riksdag och regering borde därför ställa starkare krav att komma bort från luftledningar, där så är möjligt. Det nedgrävda bör vara förstavalet och likströmsledningar prövas för elöverföring i större utsträckning än i dag. Med syftet att lindra ingreppen i skog och mark, samt begränsa konflikterna där ledningsgator kommer nära enskilda bostadshus, byar och samhällen. För bara något år sedan pågick en lång och livlig debatt i sydöstra Sverige, där markägare, kommuner och andra kom med kraftfulla invändningar mot Svenska kraftnäts planer på nya kraftledningsgator. Det är närmast givet att dessa reaktioner kommer, de berör allt från problemet med stora ingrepp i annans egendom och företagande till såväl allmänna som lokala natur- och miljöskyddsfrågor.

I slutänden har våra folkvalda i riksdag och regering, som lagstiftare och ansvariga för styrningen av stora statliga bolag som Svenska kraftnät och Vattenfall, ett delikat problem att hantera. Ju mer kraft vi behöver desto större och bättre behöver utrymmet och förutsättningarna för att transportera och leverera el vara. De ökade behov som uppstår med de radikala förändringarna av produktionsprocessen som är planerade vid SSAB i Oxelösund har ett stort värde, inte bara för företaget utan även för att minska de klimatpåverkande utsläppen i landet.

Kraften måste fram. Inte bara till SSAB, utan också på ett sätt som minskar konfliktytorna. Många gånger rationella, lokala och regionala invändningar krockar med lika rationella nationella behov. En del ingrepp är oundvikliga, den finns tydliga och givna krav på driftsäkerhet ur ett samhällsskyddsperspektiv. Elförsörjningen ska vara svår att slå ut – och jämförelsevis snabb att återupprätta om något går snett. Därför är det så viktigt med en väl tilltagen ersättning till berörda markägare – och här kan förutsättningarna förbättras. Jord- och skogsbruket utgör också ett stort värde för samhällets skydd och säkerhet, och kan inte behandlas styvmoderligt. Det ligger i allas intresse – även om det inbegriper högre kostnader för ansvariga statliga bolag som Svenska kraftnät och Vattenfall – att utbyggnaden av kraftledningsnätet sker på ett sätt som ger minsta möjliga negativa påverkan på de samhällen, fastigheter, åkrar, sjöar och skogar som ledningarna behöver dras igenom.