• Petterssons blogg.
  • Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ingår i Sörmlands media, tillsammans med Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren. På bilden ses tidningarnas tre chefredaktörer, från vänster Anna Falk SN, Eva Burman EK/ST och Marie Hillblom KK.
1/

Bloggen som säger sig vara "oberoende, ocensurerad men partisk"

Nyköping/Oxelösund

Nu publicerar vi första delen i en tredelad serie om varför vi finns och hur vi arbetar. Vi inleder med bloggen som påstår sig säga sanningen som Södermanlands Nyheter inte vågar skriva. – Jag har svårt att se att det skulle ha funnits någon slags censur, säger chefredaktör Anna Falk.

"Petterssons gör skillnad" är bloggen som på några år seglat upp på topplistan över sajter som ser sig själva som invandrarkritiska och partiska, men som andra kallar rasistiska. …

– Den som vill ha opartisk fakta och journalistik får fortsätta att vända sig till de traditionella nyhetsförmedlarna, säger Södermanlands Nyheters chefredaktör och ansvariga utgivare Anna Falk.

Bloggen startades i juli 2010 av Oxelösundsbon Tommy Pettersson, som fortfarande driver den. I programförklaringen utlovar han "oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik".

En snabb genomgång av inläggen visar emellertid att det finns förhållandevis lite om natur, livet och musik men desto mer om journalistik, islam, brottslighet och rasism.

När Pettersson själv tar till orda i bloggen, till exempel i den inledande programförklaringen, är tonen neutral och utan hätska utfall. I läsarkommentarerna är tonen desto hårdare, men det är inget som oroar honom själv.

– Tonläget i den offentliga debatten sätts alltid av makten, säger Tommy Pettersson till tidningen och tillägger att han är mycket tydlig med vilka regler som gäller för bloggen.

Tommy Pettersson säger att han startade bloggen som en följd av att han tyckte sig censurerad, både av SN och av rikstidningarna.

– Inför riksdagsvalet 2010 märkte jag att färre invandrarkritiska insändare kom in. Redaktionerna skyllde på platsbrist men journalister på tidningen erkände att det var uppenbar censur.

En snabb sökning i SN:s arkiv visar tio publicerade insändare signerade Tommy Pettersson under sensommaren och tidiga hösten 2010, berättar Anna Falk. Åtminstone någon eller ett par handlar om invandring.

– Så jag har svårt att se att det skulle ha funnits någon slags censur, säger Anna Falk.

Petterssons blogg är övertygad om att alla journalister har en dold dagordning där det inte handlar om att återge vad som sker utan om vad som är lämpligt för folk att veta. Många svenskar misstror därför traditionella medier och flyttar över till sociala medier som Pettersons blogg, hävdar han.

Anna Falk tycker att det är upp till var och en att välja vilka medier eller bloggar de vill följa.

– Jag är ju för både mångfald och åsiktsfrihet. Men jag tycker att det är bra att Tommy Pettersson är tydlig med att bloggen är partisk, och jag hoppas att alla läser den med källkritiska glasögon som jag tycker att man alltid ska ha på sig.

Det svenska systemet med ansvarig utgivare brukar ses som en garanti för att en enskild person kan ställas till ansvar för en felaktig publicering. Petterssons blogg har ingen ansvarig utgivare och saknar utgivningsbevis. Men att det skulle försvaga enskildas möjligheter att få rätt håller inte Tommy Pettersson med om.

– Det är rättsväsendet som ska garantera rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle, ansvarig utgivarens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för innehållet i den egna produkten.

I takt med att klimatet i samhället har hårdnat har också trycket på de traditionella nyhetsförmedlarna att "avpixla" ökat.

– Det är lätt att tänka att det är rätt åt gärningsmannen, men som ansvarig utgivare måste jag alltid tänka längre än så, och överväga alla olika konsekvenser som en identifiering kan innebära. Något som ofta glöms bort av dem som förespråkar att misstänkta gärningsmän och dömda brottslingar hängs ut med namn och bild är att en "avpixling" ofta innebär en risk för att även offret blir identifierat, säger Anna Falk.

Redaktionell text

Redaktionella texter är skrivna av journalister. De kan variera i längd från notiser till långa intervjuer eller reportage. Det kostar ingenting att bli intervjuad till en redaktionell text, men man får heller inget betalt. Syftet med texterna är att berätta något som är sant och något som är relevant för tidningens läsare.

Annonstext

En annons är en text och/eller bild som kunden betalar för att få in i tidningen. Den kan vara gjord på tidningens egen annonsavdelning eller av någon annan som anlitats av annonsören och syftar till att göra reklam för en tjänst eller en vara.

De pressetiska reglerna

Nyhetsförmedlare ska verka under största möjliga frihet, allt enligt ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. För att skydda enskilda mot skadlig publicitet finns de pressetiska reglerna. En av de grundläggande reglerna är att ge korrekta nyheter.

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

Var generös med bemötanden. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

Var varsam med bilder. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Källa: Allmänhetens pressombudsman, PO

Hit kan du vända dig om du är missnöjd

Pressombudsmannen, PO. Om du känner dig personligen förfördelad eller kränkt av något som stått i exempelvis en tidning kan du göra en PO-anmälan.

Pressens opinionsnämnd, PON: Om PO anser att tidningen bör klandras hänskjuts ärendet till PON. När nämnden har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och till tidningen. Om nämnden ansett att tidningen ska klandras är tidningen skyldig att publicera nämndens uttalande och betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10000 exemplar betalar 13000 kronor exklusive moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor exkl. moms. Fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13000 kronor exklusive moms. Den fällda tidningen ska också, utan dröjsmål, publicera Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden på en framträdande plats i tidningen.

Ansvarig utgivare

Det är en enda person, utgivaren, som ansvarar för det som står i en tryckt skrift eller i ett utsänt program. Man kan också ha en ansvarig utgivare för en sajt. Det är utgivaren och ingen annan som ytterst bestämmer vad som ska stå i tidningen eller vad som ska sändas ut. ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja” som det står i lagen.

Det går inte att avtala bort den här rätten som ju också är en skyldighet. Utgivarskapet utövas under straffansvar, det vill säga utgivaren kan ytterst få fängelse om hen bryter mot de pressetiska reglerna eller mot svensk lag. Utgivaren måste vara myndig och en fysisk person och ha hemvist i riket. Han eller hon får inte befinna sig i konkurs eller ha näringsförbud.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandsMediaTryckfrihet
Relaterat