Tre månader kvar till valet – och SN startar valbevakningen. Först ut är vår undersökning av hat och hot mot våra folkvalda.

Val 2018: Vanligast att politiker hatas för sina åsikter om invandring

Sörmland

En fjärdedel av våra politiker utsätts för hat i social medier. Var tionde är försiktig med att ta ställning i vissa frågor. Det visar tidningens undersökning bland våra förtroendevalda.

Valåret 2018 är i gång och i dag är det tre månader till den 9 september. Oron är stor för en smutsig valrörelse och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gått ut och varnat för kampanjer och fake news för att påverka utgången i valet.

Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning har därför kontaktat samtliga ordinarie ledamöter i Sörmlands nio kommuner och landstings fullmäktige, 490 politiker. Via en anonym webbenkät har vi ställt elva frågor om hat och hot. 213 av politikerna svarade på enkäten.

Undersökningen visar att var fjärde politiker utsatts för hat på sociala medier. Hot uttalas oftast vid fysiska möten även om de också framförs via bland annat Facebook.

Våld är däremot ovanligt och bara några få politiker uppger sig vara drabbade. Betydligt vanligare är trakasserier. Vanligast är att politikerna drabbas via sociala medier även om det också förekommer via sms, telefon, vanlig post och fysiska möten

Brå: Var fjärde politiker utsatt

Brottsförebyggande rådet, Brå, har undersökt förtroendevalda politikers utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag i Politikernas trygghetsundersökning.

Totalt uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de utsattes vid den senaste undersökningen 2016. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är densamma. Utsattheten ligger på en högre nivå 2016 jämfört med 2012, då 20 procent av de förtroendevalda uppgav att de blivit utsatta. Utsattheten var dock högre under valåret 2014, då 28 procent uppgav att de utsatts.

Det är vanligt med upprepad utsatthet; 84 procent av dem som utsattes under 2016 uppgav att det hände mer än en gång. Det vanligaste är att de förtroendevalda utsätts för olika former av hot och trakasserier, ofta via sociala medier, men även muntligen via direktkontakt, telefon eller e-post. Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i sociala medier uppger oftare att de utsatts, jämfört med de som inte var lika aktiva.

Förövaren upplevs oftast vara en rättshaverist eller en förargad medborgare. Det är ovanligt att förtroendevalda utsätts för fysiska angrepp. Det är dock en något större andel män än kvinnor som uppger att de utsatts för fysiskt våld.

Källa: Brå.

– Den här typen av undersökningar är ovanliga och internationellt finns det väldigt få studier som görs upprepande. Det är synd, eftersom det är svårt att få en bild av hur det ser ut och utvecklar sig över tid, sa Anna Frenzel, utredare på Brottsförebyggande rådet när Mittmedia-koncernen gjorde en likadan undersökning i Mellansverige tidigare i år.

Undersökningen genomförd av Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning visar också att det är vanligt att politiker inte polisanmäler det hat och hot de utsätts för. Bara drygt 7,5 procent uppger att de gör det, hela 26 procent att de inte gör det.

På frågan om det de utsatts för påverkat ditt politiska engagemang svarar drygt nio procent att ja, de undviker att diskutera och ta ställning i vissa frågor. Fyra procent har övervägt att lämna politiken.

Så gjorde vi undersökningen

Enkäten skickades ut via mejl till 490 politiker, de ordinarie ledamöterna i samtliga nio kommuners fullmäktigen samt landstingsfullmäktige i Sörmland. Undersökningen har genomförts som en webbenkät, där politikerna har fått lämna svaren anonymt. 213 politiker svarade på enkäten, motsvarande 44 procent. De svarande är representativa för partitillhörighet, kön, bakgrund och geografisk hemvists.

En fjärdedel av dem, 24,3 procent, har uppgett att de utsatts för hat i sociala medier. Drygt 13 procent har utsatts för trakasserier och sju procent för hot. Våld är ovanligt, bara 2,5 procent av de politiker som svarat har varit med om det och då vid fysiska möten.

Fler än var fjärde politiker, 27 procent av de som svarat, har inte polisanmält det hat, hot eller trakasserier de utsatts för.

Ungefär var tionde politiker som svarat, 9,5 procent, uppger att de är försiktig med att öppet ta ställning i vissa frågor på grund av rädsla för hat och trakasserier. Fyra procent av de som svarat har övervägt att lämna politiken.

Invandring, skola och vård är tre ämnen som politikerna uppger är vanligast att hatet och hoten är kopplade till.

Resultatet ska dock tolkas utifrån bortfallet och osäkerheten som frågeundersökningar kommer med. Resultatet avviker dock inte särskilt från Brås tidigare trygghetsundersökningar.

NÄSTA DEL: Hör fler Sörmlandspolitiker berätta om sin vardag med hat och hot. Robin Tannarp, MUF Sörmland: "Jag var livrädd".

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018HotNäthatPolitiker
Relaterat