Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm har avgjort en tvist rörande ett bygglov, som samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun beviljat. Domstolen river nu upp beslutet. Foto:

Domstol avgjorde segdragen bygglovstvist

TROSA

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort en segdragen tvist rörande ett bygglov. Domstolen river upp samhällsbyggnadsnämndens beslut.

En segdragen konflikt rörande bygglov av ett hus i Trosa och som varit uppe i flera instanser har nu avgjorts av mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Förlorare är två privatpersoner och samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun, medan företaget BNU ekonomikonsult får rätt.

I januari 2017 beviljade samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Handlanden 14. Beslutet överklagades av BNU ekonomikonsult. Bolaget ansåg att bygget stred mot detaljplanen och innebar en "enorm" förändringspotential för Trosas bebyggelse, både vad gäller bostads- och näringsfastigheter.

Ärendet hamnade så småningom hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen bedömde att samhällsbyggnadsnämnden i Trosa haft fog för beslutet att bevilja bygglov för nybyggnad på fastigheten Handlanden 14 i enlighet med ansökan. BNU ekonomikonsult gick då vidare till mark- och miljööverdomstolen. Man menade att målet borde återförvisas till samhällsbyggnadsnämnden på grund av brister i handläggningen. Dessutom hade bolaget inte fått tillgång till relevanta handlingar av kommunen, plus att mark- och miljödomstolens dom innehöll uppgifter de inte fått del av och inte fått tillfälle att bemöta. Mark- och miljööverdomstolen upphäver nu bygglovet och avslår bygglovsansökan.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunSvea HovrättTrosaByggByggnationDom
Relaterat