IVO efter HVB-brister: Redovisa åtgärderna

TROSA

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört en tillsyn av humanistiska nämndens verksamhet i Trosa. IVO ställer krav på åtgärder – efter att ha påträffat brister rörande HVB-hem för barn och unga.

I våras utförde IVO en inspektion hos Humanistiska nämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet i Trosa. Vid inspektionen granskade IVO tio vårdplaner och två genomförandeplaner för barn eller unga som placerats och/eller varit placerade på HVB-hem under perioden oktober 2015 – mars 2016. Man granskade även tio journaler för barn eller unga som placerats och/eller varit placerade på HVB under perioden. Utöver detta granskades tio anmälningar gällande barn och unga som inkommit till nämnden under perioden januari i år – 15 april, samt fem utredningar gällande barn och unga som inletts mellan maj 2016 och 30 april i år.

Resultatet blev att IVO fann brister i handläggningen i en del av de granskade ärendena. Vidare bedömer IVO att Humanistiska nämnden brustit eftersom den inte alltid när barn och unga placerats i vård utanför det egna hemmet upprättat egna genomförandeplaner, eller varit delaktig i att upprätta genomförandeplanen i fall där respektive HVB upprättat planen. I sju av de tio granskade ärendena hade nämnden inte upprättat egna genomförandeplaner.

IVO bedömer också att nämnden brustit i uppföljningen av vården av placerade barn och unga. Detta grundar man på att nämndens uppföljning av vården i sex av tio granskade fall inte omfattat samtliga områden som nämnden särskilt ska uppmärksamma. Vid ett fall gick det nio månader mellan kontakterna med barnet och i några fall framgår det inte alls av journalen att nämnden regelbundet besökt barnet.

IVO kräver nu att nämnden senast 15 december redovisar vilka åtgärder man vidtagit och vilka man planerar att vidta.

Helena Koch (M) är ordförande i Humanistiska nämnden i Trosa.

– Det där är inget som jag känner till. Det ligger under individutskottet så jag hänvisar till socialchefen Graham Owen.

Han förklarar att ärendet kommer att tas upp under nästa nämndsammanträde i slutet av november.

– IVO utförde en tillsyn under våren och i näranslutning fick vi en muntlig återkoppling. Vi kunde då, i dialog med IVO, konstatera vilka åtgärder och utveckling vi behövde fokusera på framöver. Tillsynen gäller framförallt placeringar på HVB-hem. Under tiden blev över 30 asylsökande barn anvisade till Trosa kommun, säger Graham Owen.

Han hävdar att Socialtjänsten i Trosa kommun vid tillfället var ansträngd.

– Precis som socialtjänstverksamheter i andra kommuner, var ansträngd, led av personalbrist och kämpade för att hitta placeringar för alla barn som kom under så kort tid.

– Men i rapporten hänvisar IVO även till flera områden som har fungerat väl, samtidigt som dem godkänner våra åtgärder att komma till rätta med vissa brister.

Graham Owen, socialchef. Foto:

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVOTrosa kommunTrosaSocialtjänst
Relaterat